EM dla ludzi!

Technologia EM - Efektywne Mikroorganizmy

Prezentacja dla władz samorządowych .

Co może zrobić EM dla naszych miast i gmin ?

Technologia EM Efektywne Mikroorganizmy należy do nurtu technologii mikrobiologicznych, takich jak GMO (organizmy genetyczne modyfikowane). Jest jednak od nich znacznie bezpieczniejsza, w związku z tym, że nie tworzy nowych form biologicznych, tylko umiejętnie wykorzystuje zaobserwowane w naturze procesy biologiczne.

 

EM to japońska technologia ekologiczna, opracowana na bazie odkrycia synergii mikroorganicznej. Opiera się o kompozycję osiemdziesięciu różnych mikroorganizmów, odpowiedzialnych za wspieranie podstawowych procesów życiowych, takich jak: tworzenie humusu, kiełkowanie nasion, pobieranie pokarmu przez rośliny i zwierzęta, rozkład materii organicznej. Twórcą formuły EM jest prof. Teruo Higa z Okinawy z Japonii. 

 

Równowaga biologiczna jest podstawą zdrowego funkcjonowania zarówno ekosystemu jak i pojedynczego organizmu. Przemiany biologiczne zachodzące na poziomie mikroorganicznym rzutują bezpośrednio na zachowanie tej równowagi. Zanieczyszczenie środowiska spowodowało zakłócenie procesów odnowy biologicznej w przyrodzie. 

Pożyteczne mikroorganizmy zawarte w EM przywracają równowagę na poziomie mikrobiologicznym w środowisku, gdzie zostały wprowadzone. Wypierają one patogeny, wytwarzają witaminy, enzymy, antyutleniacze potrzebne do aktywowania procesów życiowych, aktywują fermentacyjne procesy rozkładu materii organicznej. 

 

Technologia ta, początkowo stosowana w mikroorganicznej uprawie roślin, w krótkim czasie zyskała miano środka do regeneracji ekosystemów. Zakres stosowania poszerzył się o najbliższe otoczenie człowieka: sprzątanie, uzdatnianie wody, gospodarkę odpadami organicznymi. Służy również do ochrony przed alergenami, szkodliwym wpływem chemii oraz do rewitalizacji i odświeżania. Ponadto używa się jej w hodowli zwierząt.

 

Na poziomie  jednostek samorządowych jest wiele przestrzeni, na której technologia EM może przyczynić się do wsparcia wizji gminy czy powiatu jako lidera  zrównoważonego rozwoju. 

1 Użycie  produktów EM do pielęgnacji zieleni i sprzątania przestrzeni publicznej.

Zatępowanie produktów chemicznych biologicznymi przyczynia się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska oraz  do tworzenia dobrego wizerunku miejscowości..

Preparaty używane w rolnictwie i ogrodnictwie  to środki podnoszące żyzność gleby. Poprawiają jej strukturę, gleba staje się pulchniejsza, więc lepiej magazynuje wodę, co wpływa na większą odporność roślin na czynniki pogodowe.

Preparaty stosowane do sprzątania są równie skuteczne jak tradycyjne środki czystości , bez chemicznych zanieczyszczeń. 

Stosowanie preparatów EM wiąże się z porównywalnymi kosztami jak w przypadku chemicznych produktów .

 

2 Korzystanie z technologii EM do przetwarzania ścieków, rekultywacja zamkniętych wysypisk. 

 

Środki przyśpieszające i usprawniające procesy zachodzące w szambach, oczyszczalniach ścieków, w oborniku i gnojowicy. Stosowane regularnie i w odpowiednich proporcjach, całkowicie rozpuszczają osady gnilne i redukują odory.

 

3 Stworzenie programu unieszkodliwiania złego wpływu na środowisko, zakładów produkujących zanieczyszczenia na terenie gminy lub powiatu.  

 

Preparaty EM redukują odory i rozkładają pozostałości substancji chemicznych. Stosowane są do sprzątania w budynkach inwentarskich, rzeźniach, zakładach przemysłowych , doprowadzając do zniknięcia fetoru. Spełniają wymogi sanitarne. 

 

4 Wspieranie systemu selektywnej zbiórki i kompostowania odpadów organicznych. 

Pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów organicznych przy wykorzystaniu technologii EM  został realizowany w latach 2009 - 2010 w Lubartowie. W Programie” Życie po życiu odpady organiczne” brało udział  120 rodzin z powiatu. Prowadzony był przez stowarzyszenie Dla Ziemi we współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie i norweską firmą Lindum- lider w zagospodarowaniu odpadów organicznych w Norwegii.

Stale funkcjonują  dwa systemy zbiórki odpadów organicznych i kompostowania za pomocą EM. Pierwszy w Wielkiej Brytanii,  prowadzony przez  East London Community Recycling Partnership, organizację pozarządową stworzoną w roku 2001.  Drugi system funkcjonuje w Nowym Yorku jako komercyjne przedsięwzięcie. 

 

5 Tworzenie programu  stosowania EM do regeneracji rzek i zbiorników wodnych połączone z działaniami edukacyjnymi dla szkół

 

Technologia EM stosowana jest do regeneracji zbiorników wodnych. Projekty te są przeważnie prowadzone przy zaangażowaniu społeczności lokalnej. 

W lipcu 2011 w Lubartowie, został potraktowany EMami staw w parku miejskim. Wlano 2500 litrów EM jako pierwszy etap likwidacji uciążliwych zapachów i zmniejszenie metrowej warstwy mułu. Efekty już są widoczne.

   Najbardziej spektakularny projekt pilotowany przez Fundację EMRO, zarządzającą technologią EM na świecie, to regeneracja morza Seto- Naikai w Japonii o powierzchni 18000 kilometrów kwadratowych. Powojenna, szybka industrializacja Japonii spowodowała poważne zanieczyszczenia. Traktowanie chlorem, w latach 80-tych, wody  morza Seto zmniejszyło zanieczyszczenie, ale zahamowało  życie biologiczne. W latach 90-tych, niektórzy mieszkańcy wybrzeża zaczęli wdrażać technologię EM w celu rewitalizacji morza. W ciągu następnych lat powstała sieć grupująca organizacje z rożnych sektorów rządowych i pozarządowych, ośrodki badawcze, uniwersyteckie, szkoły, związki zawodowe, lokalny biznes i osoby prywatne. Między 1997 a 1998 wzrósł połów krewetek, kałamarnic i innych owoców morza. Wartość złowionych małż wzrosła o 100 milionów jenów.

 

6   Wspieranie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w zakresie stosowania technologii EM, w tym dla jednostek obrony cywilnej. 

 

Preparaty EM stosowane są w przypadkach  katastrof klimatycznych i ekologicznych. Spektakularny przypadek zastosowania technologii EM w sytuacjach kryzysowych, miał miejsce w Tajlandii po tsunami, w 2004 roku. Dzięki masowym opryskom z helikopterów, na dotkniętych terenach, przy współpracy z Czerwonym Krzyżem, udało się powstrzymać epidemię i zlikwidować przykry zapach. W Polsce w 2010 roku preparaty EM zostały wykorzystane  na terenach powodziowych . W Janowcu nad Wisłą, działanie preparatów EM  zostało udokumentowane i przeprowadzono badania .  Wozy straży pożarnej opryskiwały ulice i podwórka roztworem EM. Już po pierwszym oprysku mieszkańcy wyrażali ulgę, spowodowaną wyraźną redukcją natężenia odoru szlamu i zgnilizny. Rozdano mieszkańcom ankiety. Pytano o ogólną ocenę redukcji fetoru i o szczegółowy efekt redukcji odoru w samym dniu oprysku, po 3 dniach i po 7 dniach.

Rys. 1 ocena redukcji zapachów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyniki badań

Wyniki obserwacji wskazują na wysoką skuteczność Preparatu EM w redukcji zapachów

 

Additional information